Červený Kostelec 549 41
+420 737 769 329
petrkult@seznam.cz

Péče o stromy, arboristika, stromolezectví

Čištění mytí nátěry střech a fasád, kácení rizikových stromů, opravy dilatačních spár, průmyslové nátěry

Péče o stromy arboristika stromolezectví

Dovolte, abychom Vám nabídli naše služby v péči o dřeviny- stromy bez rizik

V tomto oboru máme dlouholeté zkušenosti a vlastníme potřebné vybavení pro práci na stromech.


Návrh ošetření

 • Bezpečnostní řez stromů

 • Redukční řez stromů

 • Zdravotní řez stromů

 • Hlavový řez stromů

 • Bezpečnostní vazby stromů

Bezpečnostní řez stromů

 • Odstraňování suchých větví s průměrem nad 5 cm vč., (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost.
 • Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení)

Redukční řez stromů

 • Řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště

Hlavový řez stromů

Tyto řezy provádíme u vzrostlých stromů, vysazených v ulicích našich měst, ve vlakových zastávkách, apod.

Hlavový řez stromů

 • Řez určený pro vzrostlé stromy, které díky velikosti své koruny, ohrožují provozní bezpečnost.

Sesazovací řez stromů

 • Řez používáme u stromů s výraznou kmenovou a korunovou výmladností. Tímto řezem řešíme bezpečnost.

Redukce obvodu koruny stromů

 • Používáme ke zakrácení větví po obvodu koruny stromu za účelem posunutí těžiště směrem ke kmeni. Zachováme tak tvar stromu ale snížíme rizika, které strom vykazuje pro své okolí.

Základní zásady při realizaci řezu na hlavu

 • Řez realizujeme v období vegetačního klidu (do konce března).
  · Venkovní teplota by neměla být menší jak – 5 °C.
  · Interval řezu 1-5 let.
  · Před řezem musíme zhodnotit zdravotní stav a vitalitu stromu.
  · Používáme vždy kvalitní nářadí


Instalace bezpečnostních vazeb

 • Jedná se o jednu ze základních možností stabilizace korun s defektními typy větvení stromů Bezpečnostní vazby pomáhají významně prodloužit dobu dožití stromů, u nichž bychom jinak museli sáhnout k radikálním obvodovým redukcím a často i k jejich odstranění.

Charakteristika posouzení stavu stromů:

Fyziologická vitalita

 • Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost
 • Schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy

Zdravotní stav

 • Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví.
 • Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.)

Provozní bezpečnost

 • Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin.
 • Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci.
 • Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání.
 • Zamezení potenciálního či bezprostředního ohrožení majetku, zdraví či života osob.

Cíl dopadu

 • Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu.
 • Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště.

Perspektiva stromu

 •  Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska.

Biomechanická vitalita

 • Popisuje významné anomálie či defekty, které mohou být zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření.
 • Zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny

Péče o stromy arboristika stromolezectví